Planontwikkeling

Op deze pagina vindt u ons plan en de achtergronden zoals die in december 2022 - januari 2023 zijn gepresenteerd. De kern van ons plan is het duurzame behoud van de publieke toegankelijkheid en het karakter van de kerk en pastorie met daarin een separate ruimte voor bijeenkomsten. Dat kan zijn voor bezinning en gebed (het huidige priesterkoor).

Sinds de presentaties zijn de plannen door onze architect, Harry van 't Hof, op een aantal punten verder uitgewerkt. Zo is er een extra vergaderruimte toegevoegd, is het parkeren op het terrein ingepast en zijn er twee hotelkamers in de kerktoren ontwikkeld (zie onder het kopje Schetsen en onze Facebook-pagina).

Op basis van de reactie van de betrokken monumenten-adviesorganen zijn de plannen verder ontwikkeld: meer behoud van het karakter van de kerk door uitbouw elders op het terrein. Zie Stand van Zaken en Schetsen

 

Presentatie tijdens de nieuwjaarsreceptie en in de pers

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de kerkgemeenschap op 15 januari  in Het Bosrestaurant hebben wij het plan, met een verwijzing naar deze site, gepresenteerd. De ontvangst door de gemeenschap was bijzonder enthousiast, waarvoor dank.

Wij hebben toen ook de regionale media geïnformeerd over het plan en deze site. Hier enkele reacties:

Persbericht (embargo tot 15 januari 2023)

Toekomst voor de Joppekerk

Een Initiatiefgroep uit de gemeenschap van de Joppekerk heeft een plan voor de herbestemming van de kerk (met blijvend gebruik door de gemeenschap van het priesterkoor, een gedeelte van de begane grond en het behoud van het eigene van de kerk) tot uniek hotel-restaurant ontwikkeld.

De regionale parochie, HH. Heilige Apostelen, waar de RK kerk in Joppe sinds 2010 onder valt, heeft begin 2022 aangekondigd de kerk in 2025 aan de eredienst te onttrekken en heeft besloten de kerk te verkopen. Die teleurstellende mededeling motiveerde een aantal mensen uit de gemeenschap om een eigen plan voor het behoud van deze unieke kerk voor de gemeenschap rond de Joppekerk te bedenken.

Op de site www.Joppekerk.nl kunt u alle actuele informatie, schetsen en impressies vinden.

Hotel-restaurant

De invulling met een hotel, restaurant en vergaderruimten past het beste bij de doelen. Het biedt een goede combinatie van functies voor de gemeenschap, houdt de kerk publiek toegankelijk en behoudt het unieke historische karakter. Het fundament voor de haalbaarheid is de mooie (toeristische- en natuur-) locatie tussen Deventer, Zutphen, Lochem en Gorssel in het prachtige buitengebied. Dit wordt bevestigd door experts en door veel vergelijkbare unieke herbestemmingen van kerken elders.

Acties 2023

De resultaten zijn onlangs aan de gemeenschap gepresenteerd. De gemeenschap en de families van de oorspronkelijke schenkers hebben veel waardering voor het plan getoond. Ook kan gerekend worden op een ruime positieve response van velen uit de wijde omgeving die de Joppekerk een warm hart toedragen.

Daarom zal de Initiatiefgroep verdere stappen ondernemen, waaronder het vinden van een geïnteresseerde belegger of projectontwikkelaar die de plannen in samenwerking zou kunnen realiseren en het maken van een financieringsplan voor de gemeenschapsfuncties.

Informatie en contact

Via de site: www.Joppekerk.nl

 

Samenvatting presentatie 1 december

 

Bezinningsruimte

Samenvatting presentatie door de initiatiefgroep op 1 december 2022

In dit informatieblad vat de ‘Initiatiefgroep behoud Joppekerk voor de gemeenschap’ de presentatie samen die zij op 1 december in de kerk hield. Dit ter informatie aan de belangstellenden en ter verspreiding naar wie nog meer geïnteresseerd is.

De plannen werd zeer positief ontvangen en de initiatiefgroep werkt aan het vervolg.

NB: om over het vervolg op de hoogte te worden gehouden kunt u zich (als u dat nog niet gedaan heeft) aanmelden per mail met adresgegevens en telefoonnummer bij het Contactformulier bovenaan deze site .

Achtergrond

De parochie heeft besloten de Joppekerk per 2025 aan de eredienst te onttrekken. In dat kader wil zij de kerk verkopen. Vooralsnog zal de verkoop en herbestemming van de kerk enkele jaren duren. Tot die tijd blijft de kerk open voor de lokale gemeenschap. Máár de verkoop zal op korte termijn in gang worden gezet. Dus moet de gemeenschap nú een plan bedenken om de kerk (eventueel gedeeltelijk) voor de gemeenschap toegankelijk te houden en te kunnen blijven gebruiken.

(Bij de presentatie waren er ook veel vragen over de eigendomssituatie, de rol van het parochiebestuur en de voorwaarden voor het terug verwerven van de kerk door de gemeenschap. Deze werden beantwoord door het parochiebestuur, de locatieraad en de pastoraatsgroep. In deze samenvatting komt dit onderwerp niet verder aan de orde.)

De conclusie van de ‘sluitings-bijeenkomst’ op 18 mei 2022 bracht een aantal mensen uit de gemeenschap tot de vaststelling dat zij samen een plan voor het behoud van de kerk voor de gemeenschap wilden bedenken, de ‘Initiatiefgroep’ genoemd. Deze groep is sindsdien vele malen bijeengekomen om een plan op te stellen en heeft met veel betrokkenen overleg gevoerd (parochiebestuur, locatieraad, pastoraatsgroep, gemeente, landelijke hotel-/restaurant-experts, het Bosrestaurant, diverse deskundigen, accountant). Deze status van het plan is op 1 december gepresenteerd.

Wat kan wél en niet?

Er kunnen in de kerk geen erediensten meer gehouden worden, maar wel diverse bijeenkomsten, zoals woord- en gebedsdiensten, meditatieve bijeenkomsten, inspiratiesessies, lezingen, uitvaarten en huwelijken (zonder formele eredienst).

De kosten van aankoop, onderhoud en gebruik zijn voor rekening van de lokale gemeenschap/lokale initiatiefnemers. En de opbrengst moet volgens de parochie conform taxatiewaarde zijn.

Dat vraagt een plan waarbij het gebruik voor de gemeenschap wordt gecombineerd met een kostendekkende opbrengstmogelijkheid, waarbij bij voorkeur ook de pastorie betrokken wordt om zoveel mogelijk eenheid te verkrijgen.

Het parochiebestuur is bereid de lokale gemeenschap een eerste kans te bieden door een exclusief ontwikkelrecht en eerste recht voor aankoop te faciliteren.

Opbrengstmogelijkheden

Om de aankoop en herbestemming te kunnen bekostigen zullen de kerk en de pastorie (gedeeltelijk) moeten worden herbestemd voor commerciële verhuur/verkoop.

De onderzochte mogelijkheden gaan uit van het behoud van het priesterkoor, een gedeelte van de begane grond (bijeenkomstruimte voor en van de lokale gemeenschap voor 30-60 personen) en het eigene van de kerk.

De vrijkomende ruimte kan worden herbestemd voor commerciële opbrengsten. Bestudeerd zijn de volgende alternatieven:

 • Museum, atelier, school, educatie, congresruimten
 • Appartementen
 • Kantoren
 • Hotel met restaurant en vergaderruimten

De eerste mogelijkheid valt af vanwege de te lage inkomstverwachting, de andere alternatieven leveren ongeveer gelijke opbrengstmogelijkheden. Voor appartementen geldt dat deze architectonisch en functioneel moeilijk inpasbaar zijn (bijvoorbeeld geen balkons, lastig inpasbaar op de begane grond, beperking publieke toegankelijkheid en gebruik door de gemeenschap). Voor kantoren geldt eenzelfde beperking.

De invulling met een hotel, restaurant en vergaderruimten past het beste bij de doelen: een goede combinatie van functies voor de gemeenschap, publiek toegankelijk en behoud unieke karakter.

De haalbaarheid voor een hotel-restaurant is vervolgens bij experts getoetst. Zij schatten de haalbaarheid zeer positief in en hebben interesse voor de exploitatie. Het fundament voor de haalbaarheid is de mooie (toeristische- en natuur-) locatie tussen Deventer, Zutphen, Lochem en Gorssel in het buitengebied. In die driehoek past een unieke hotel/restaurant-formule op minimaal 3 sterren niveau zeer (er zijn weinig alternatieven). Er zal volgens deze experts, gelet op de ervaringen met unieke kwalitatief hoogwaardige concepten in bijzondere historische gebouwen elders, voor deze oplossing ruime belangstelling bestaan.

De Initiatiefgroep is van mening dat deze invulling goed combineerbaar is met de gewenste gemeenschapsfunctie en een maximaal behoud van de unieke sfeer. Ook zijn er veel vergelijkbare mooie herbestemmingen elders: Kruisherenhotel Maastricht, Broederenklooster Zutphen, Heavens Hotel Hoorn, etc. etc., …

Bovendien sluit deze bestemming goed aan bij het historische karakter van Het Joppe waar tot 1960 al het hotel De Eikenboom gevestigd was (op de plek tegenover de kerk waar nu 7 seniorenwoningen staan).

Schetsen

Harry van ’t Hof (architect) heeft voor ons al een eerste serie schetsoplossingen en een filmpje gemaakt zodat de gemeenschap een goede indruk van het plan kan krijgen. De schetsen zijn in dit stadium nog illustratief en zullen later met hulp van ontwikkelingspartners verder worden uitgewerkt. Er waren nog geen schetsen voor de invulling van de pastorie beschikbaar. Het filmpje kan bekeken worden op onze Facebookpagina.

Hier alvast een paar van de eerste serie schetsen.

Vervolg

De belangrijkste vraag van de Initiatiefgroep op 1 december was of er voldoende draagvlak in de gemeenschap is om het plan serieus uit te gaan werken en de noodzakelijke zakelijke uitgaven te gaan doen. De aanwezigen gaven ruim positief licht voor het plan, er was veel waardering voor en vrijwel iedereen heeft die belangstelling op een inschrijvingsformulier aangegeven.

Dat maakt dat de Initiatiefgroep verdere stappen gaat ondernemen, waaronder op hoofdlijnen voor het komende jaar:

 • (2022/2023) Het maken van afspraken met de parochie over:
  • Het exclusieve ontwikkelrecht en de aankoop
  • Zo laag mogelijke kosten aankoop bij een gezamenlijk en transparant vervolgtraject
 • (2023) Het verkrijgen van principemedewerking van de Gemeente Lochem en de Rijksdienst Monumentenzorg
 • (2023) Het ontwikkelen van een (nieuwe) eigendomsconstructie voor de herontwikkeling met participatie van de lokale gemeenschap voor de gemeenschapsfunctie (nieuwe Stichting voor de locatie). De Stichting Vrienden van de Joppekerk kan deze ontwikkeling faciliteren (conform haar doelstelling en de ANBI-status)
 • (2023) Het benaderen van ontwikkelaars/beleggers
 • (2023) De voorlopige aankoop (onder enkele ontbindende voorwaarden) en het definitief ontwikkelen van het (ver-)bouwplan.

Als het voorgaande slaagt zijn nog veel stappen te maken. Zoals het aanpassen van het bestemmingsplan, het verlenen van de omgevingsvergunning, de uitwerking van de plannen, de aanbesteding en (ver-)bouw. De ingebruikname zal dus nog wel een paar jaar duren.

Contact

Kunt u leggen via het Contactformulier bovenin deze site