Op zoek naar verbinding en een mooi Paasfeest

Inmiddels zijn er verschillende pogingen ondernomen om de gesprekken over de sluiting en herbestemming na de pittige hoorzitting toch weer verder te brengen en daar in verbinding met elkaar aan te werken.

Wij zijn blij dat wij daaraan kunnen bijdragen en u daarover te kunnen blijven informeren. Zo hebben we weer overleg gevoerd met de lokatieraad en pastoraatgroep, het parochiebestuur, andere geïnteresseerden en het door ons geselecteerde consortium.

Wij hebben er op basis van die gesprekken vertrouwen in dat we samen een eensgezinde keuze voor een mooie herbestemming, mét behoud van het gebruik door de lokale gemeenschap, kunnen blijven realiseren. Samengevat zoals al in ons plan is voorzien:

 • behoud van het karakter van de kerk en de publieke toegankelijkheid
 • behoud bezinningsruimte met plaats voor 60 tot 70 personen. Vóór in de kerk (huidige priesterkoor) en audiovisueel afgescheiden van het restaurant. Met een eigen entree en berging/voorruimte
 • behoud interieur met bruikleenovereenkomst
 • behoud voorportaal/Mariakapel: mogelijkheid om overdag kaarsjes op te blijven steken
 • beschikbaarheid koffiekamer
 • beschikbaarheid toiletten (extern toegankelijk voor oa. tuinonderhoud kerkhof)
 • behoud mogelijkheid externe kerststal en berging beelden
 • behoud orgel en bespeelbaarheid ervan
 • behoud klokken en het luiden ervan
 • behoud gebruiksmogelijkheden in pastorie/kerk tijdens (daarvoor gefaseerde) herbestemming.

Dat alles blijft onze inzet voor de toekomst van onze Joppekerk.

Wij wensen u een fijne Pasen.

Pittige hoorzitting

Op 11 maart was er grote belangstelling voor de hoorzitting van het parochiebestuur over de sluiting van de kerk. Hoewel de avond niet ging over ons plan maar over de sluiting als zodanig, vatte Peter Wolbert voorafgaand aan de hoorzitting ons plan nog een keer samen.

Daarna startte de formele hoorzitting over de sluiting. Er waren veel vragen over de juistheid van de gehanteerde criteria en de gevolgde procedure. En intens betrokken pittige oproepen om het besluit terug te trekken. Dat leidde tot een grote meerderheid die ook formeel bezwaar liet aantekenen. Het parochiebestuur zal zich hierover moeten beraden. 

Wij zullen deze volgende stappen moeten afwachten en intussen contact houden met de locatieraad, pastoraatgroep en het parochiebestuur.

Omroep Gelderland op 10 maart over de sluiting

Omroep Gelderland besteedde vandaag, de dag voor de hoorzitting, opnieuw kort aandacht aan de sluiting en toekomstplannen. Met quotes van Germaine Wijnands-van der Lande (pastoraatgroep) en Peter Wolbert (Initiatiefgroep/stichting Joppekerk). Klik hier en kijk vanaf 4.19 tot 5.57.

En hier de wat meer uitgebreide tekst met quotes en beelden op de site van Omroep Gelderland.

Toelichting extra informatieavond

Onder grote belangstelling was er de extra informatieavond op 7 maart. Peter Wolbert lichtte namens de Initiatiefgroep/stichting Joppekerk de stand van zaken over de herontwikkeling toe. Daarna was er ruimte voor verdere uitleg en kennismaking met de huidige plannen. Er waren veel vragen, voor een deel bestemd voor de hoorzitting op 11 maart aanstaande. Al met al blijft de teleurstelling over de sluiting groot, maar heeft ons plan grote steun 'als het helaas niet anders meer kan' om zo het karakter van de kerk te behouden en deze toegankelijk te houden voor de lokale gemeenschap. Hier de slides van de teksten die hij presenteerde.

Extra informatieavond

In aanloop naar de hoorzitting van 11 maart aanstaande is er op 7 maart om 19.30 uur een extra informatiebijeenkomst in de kerk. U bent van harte welkom. Zie onderstaande uitnodiging.

Belangrijke data

Op 21 januari is er weer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van onze kerk. Tijdens de receptie na de dienst (rond 11.00 uur in Het Bosrestaurant) praten de locatieraad, pastoraatsgroep en wij u graag bij over de plannen voor 2024, formeel het laatste jaar voor de sluiting van onze kerk.

En op 11 maart is er om 19.30 uur een hoorzitting van het parochiebestuur over de sluiting en de plannen voor erna voor onze kerk.  Dan zal ook de stand van zaken over de toekomst voor de lokale gemeenschap en de kerk aan de orde komen. Zie hieronder de uitnodiging. Uw aanwezigheid is van groot belang voor de toekomst van de Joppekerk!

Fijne Feestdagen

Het consortium heeft in december een vervolgbespreking met het parochiebestuur gehad. Partijen zijn daar positief over. Het consortium zal naar aanleiding van vragen van het parochiebestuur nu met aanvullende informatie en voorstellen komen. 

Ook heeft het parochiebestuur overleg met de locatieraad en de pastoraatsgroep gevoerd over de procedurele kant van het onttrekken van de kerk aan de eredienst. Daar zullen begin 2024  vervolgstappen voor worden gezet.

De gemeente Lochem heeft medio december onder leiding van wethouder Marja Eggink alle eigenaren van religieuze gebouwen in de gemeente uitgenodigd voor de de aftrap van het opstellen van een kerkenvisie voor de gemeente. Die zal starten met een inventarisatie begin 2024. In de kerkenvisie zullen ook handreikingen worden opgenomen voor de instandhouding en bestemming van religieus erfgoed in de gemeente. Op die bijeenkomst heeft Peter Wolbert een presentatie van ons ontwikkelproces gegeven die veel waardering kreeg.

Zo zijn we binnen één jaar enorm opgeschoten. Veel dank aan iedereen die ons daarbij geholpen heeft. Wij hopen nu op een snel uitsluitsel over de mogelijke overeenkomst van ons consortium met het parochiebestuur, zodat de planvoorbereidingen verder kunnen worden opgepakt.

Wij wensen alle belangstellenden hele fijne feestdagen, waar onze kerk in volle glorie, inclusief de mooie kerststal,  weer prachtig zal schitteren.

 

Stand van zaken begin november

Inmiddels hebben wij de keuze voor een stevige en brede voorkeurscombinatie gemaakt en hebben de betrokken parochiebestuurders kennis gemaakt met deze combinatie, hun planvisie en de eerste businessplannen.  Op grond van die bespreking is er voldoende vertrouwen bij partijen voor de serieuze vervolgbespreking. Daar zijn wij blij mee.  In december zal moeten blijken of er tussen het parochiebestuur en de combinatie voldoende overeenstemming bereikt kan worden zodat er aansluitend aan de lokale gemeenschap en in het openbaar over de uitkomsten daarvan en de realisatie van ons plan uitsluitsel kan worden gegeven.

 

Stand van zaken september 2023

Aan het einde van de zomer ontvingen wij alle reacties op onze uitvraag. Op basis van overleg en onze beoordeling gaan wij eind september/begin oktober in gesprek met twee mooie initiatiefnemers om te bepalen welke kandidaat onze voorkeur heeft.

Mét de positieve reactie van de gemeente (zie principebesluit in de PDF hieronder) zijn de kandidaten extra gemotiveerd om hun varianten op ons plan te laten lukken. Wij hebben daarom de verwachting dat wij een mooie combinatie voor de herontwikkeling kunnen vormen.

In oktober zullen wij de conclusies met de parochie bespreken en daarna aan de lokale gemeenschap presenteren.

Hier de aandacht die De Stentor weer aan de stand van zaken schonk.

En hier het artikel op Gorssel.nl.

 

Hier het Principebesluit van de gemeente Lochem in de PDF. Let ook op de argumentatie, die bevestiging van de waarden van ons plan doet ons goed:

20230913 Uitgaande Brief BW Principebesluit Joppekerk
PDF – 182,4 KB 142 downloads

Inpassing monumentenstatus

Op basis van de reactie van de adviesorganen op de monumentenstatus van de kerk in relatie tot ons plan heeft onze architect, Harry van 't Hof, een studie gemaakt van de mogelijkheden om het monumentale karakter en de sfeer van de kerk meer te conserveren. In combinatie met de geadviseerde uitbouw achter de pastorie is bijvoorbeeld het volgende mogelijk.

Stand van zaken medio juli 2023

Na een serie intensieve gesprekken in de afgelopen maanden is de stand nu:

 • dat wij begin juni een constructief gesprek hebben gehad met de vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Provincie Gelderland, het Gelders Genootschap, de Gemeente Lochem, de Parochie 12 Apostelen (eigenaar) en de Stichting Joppekerk over ons principeverzoek aan de gemeente Lochem. Die gesprekken leidden (na de eerdere instemmingen van de verschillende diensten van de gemeente) nu ook wat het monumentale karakter betreft tot een goede basis voor medewerking van de gemeente voor het plan. Kort samengevat was de wens om het karakter van de kerk meer ruimte te geven door minder inbouw (meer ruimte naar bovenzijde bij priesterkoor en wellicht minder, maar exclusievere, kamers/suites in de kerk) en de haalbaarheid te vergroten door een uitbreiding met de daarvoor benodigde extra hotelkamers achter de pastorie. Zie impressies van Harry van 't Hof van die mogelijke uitbouw en effecten voor het interieur van de kerk hieronder
 • dat wij in de afgelopen maanden met een aantal serieus geïnteresseerden (ontwikkelaars, exploitanten en investeerders en combinaties) de oriënterende  gesprekken hebben afgerond om tot een haalbaarheidsakkoord/intentie te komen. Wij  hebben deze potentiële partners als afronding van de oriëntaties medio juli een uitvraag gestuurd met onze uitgangspunten en een aantal vragen ten behoeve van de fundatie van onze principe-keus (voor één partij of een combinatie/consortium) die wij einde zomer moeten gaan maken.

Fijne zomer voor alle belangstellenden en succes bij de concretiseringen voor onze potentiële partners!

 

Oprichtingsakte getekend

Op 10 mei hebben Joop Reintjes (voorzitter), Peter Wolbert (penningmeester) en Hein Abeln (secretaris) namens de Initiatiefgroep, en met steun van de Stichting Vrienden, de akte van oprichting van de Stichting Joppekerk bij notaris Lilian Thijssen van Smalbraak notarissen in Deventer getekend. We hebben gekozen voor een ruime opzet, waarop in de komende stadia, afhankelijk van de planontwikkelingen en organisatie, via reglementen nadere invullingen mogelijk zijn. Deze stichting kan nu als rechtspersoon de benodigde formele handelingen verrichten.

Stand van zaken begin mei

Inmiddels zijn we in gesprek met een mooi aantal geïnteresseerden: goed gekwalificeerde potentiële horeca-pachters, ontwikkelaars en beleggers/investeringsfondsen en combinaties daarvan. Door deze gesprekken worden onze plannen steeds beter uitgewerkt en komt ook onze business-case/haalbaarheid steeds beter in beeld. Het lijkt erop dat we voor de zomer een voorkeurs-consortium kunnen vormen.

Ook hebben we de genoemde stichting Joppekerk opgericht om als rechtspersoon handelingen te kunnen verrichten. En hebben we, ter bevestiging van de positieve reactie van de gemeente Lochem op ons plan, inmiddels een principeverzoek voor de bestemmingsplan-wijziging bij de gemeente ingediend.

Intussen heeft onze architect, Harry van 't Hof, verschillende nadere schetsen gemaakt, waaronder die voor 2 mooie kamers in de toren en de indeling van de pastorie naar hotelkamers. Zie ook onze Facebook-pagina

 

'Je houdt het maar gewoon open'

Al ruim 40 jaar is de Joppekerk 'het 4e kind' van Hein Klunder speecht Germaine van der Lande (voorzitter Pastoraatsgroep) na de mis in de Joppekerk. Daar heeft Hein vandaag, 23 april, een hoge pauselijke onderscheiding voor gekregen. En we hebben hem met de hele lokale gemeenschap bij het einde van de mis in onze Joppekerk en daarna in Het Bosrestaurant enthousiast een 'Lang zal hij leven' toegezongen. Klik hier voor de mooie aandacht in De Stentor.

Het citaat hierboven vat Hein's overtuigde wens, die we zo van harte delen, goed samen. We hopen als Initiatiefgroep voor Hein en voor onze zo betrokken gemeenschap een mooie duurzame toekomst voor ons allen en onze Joppekerk te vinden.

 

En nóg zo'n geweldige vrijwilliger onderscheiden!

Vandaag, 26 april, werd Bertus Haarman koninklijk onderscheiden. Het werd een prachtige dag vol verrassing voor Bertus die het na alle jaren verdienstelijke bijdragen (in het oude parochiebestuur, na de fusie in de pastoraatsgroep, voor van alles op en rond het kerkhof en nog veel meer voor onze kerk) zeer heeft verdiend! Alweer een extra motivatie voor onze plannen!